Dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. uczelni
Wykształcenie:
1987 – technik elektryk – Technikum elektryczne w Skarżysku-Kamiennej
1992 – magister inżynier – Politechnika Lubelska, Wydział Elektryczny
1997 – doktor nauk technicznych – Politechnika Lubelska, Wydział Elektryczny
2006 – studia podyplomowe – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
2014 – doktor habilitowany – Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Praca zawodowa (Politechnika Lubelska):
1992-1997
Asystent w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i TWN, Politechnika Lubelska
1997-2015
Adiunkt w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i TWN, Politechnika Lubelska
2008-2019
Dyrektor Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej
od 2015 Profesor nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej
od 2019 Profesor uczelni Politechniki Lubelskiej
od 2019 Kierownik Uczelnianego Laboratorium Innowacyjnych Technik Pomiarowych
od 2020 Kierownik Katedry Urządzeń Elektrycznych i TWN na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PL
od 2020 Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Doświadczenie poza Politechniką Lubelską:
od 2003 Prezes Zarządu Ośrodka Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
od 2003 – Członek Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
od 2015 – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Lubelski
od 2015 – Przedstawiciel Politechniki w Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym
od 2017 Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
od 2017 – Przewodniczący Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego,
od 2017 – Ekspert technologiczno-biznesowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. oceny merytorycznej projektów B+R w POIR
od 2019 – Przedstawiciel NCBR w obszarze funduszy inwestycyjnych BRIdge ALFA
Organizator i Przewodniczący Komitetów Organizacyjnych kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problematyce z zakresu elektrotechniki i elektroenergetyki.

Działalność naukowa:
Aktywność naukowa jest związana z wykorzystaniem technik jonowych do modyfikacji właściwości elektrycznych półprzewodników, w szczególności krzemu i arsenku galu, badaniem stabilności termicznej ich parametrów w aspekcie możliwości zastosowania w mikroelektronice i ogniwach fotowoltaicznych. W ostatnich latach obszar zainteresowań badawczych obejmuje również nowoczesną aparaturę łączeniową oraz układy monitoringu i sterowania, stosowane w systemach dystrybucji energii elektrycznej w celu poprawy niezawodności zasilania i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Specjalizuje się w  problematyce projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań technicznych służących racjonalizacji zużycia energii elektrycznej i zwiększaniu efektywności projektowanych obiektów budowlanych. Autor kilkunastu nowatorskich programów kształcenia, twórca kilku laboratoriów, w tym aparatury łączeniowej, komputerowego wspomagania projektowania, innowacyjnych technik pomiarowych. Promotor i opiekun naukowy 1 doktoratu, 3 doktorantów i ponad 200 prac dyplomowych, magisterskich i  inżynierskich.

Obecnie wykonawca, w roli Kierownika B+R lub Koordynatora Badań Przemysłowych, 4 projektów badawczo-rozwojowych, dotyczących innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych dla elektroenergetyki zawodowej. Aktualny dorobek naukowy obejmuje 180 pozycji, w tym 64 artykuły w czasopismach z bazy Web of Science, 1 monografię, 1 rozdział monografii, 90 referatów na konferencjach międzynarodowych i 16 na krajowych oraz 8 patentów. Zgodnie z bazą Web of Science powyższe prace były cytowane 238 razy, a indeks Hirscha wynosi 9. Podsumowaniem całości prac jest opublikowania w 2013 r. monografia pt.: "Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi", na podstawie której uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Kwalifikacje i certyfikaty branżowe:
Certyfikaty Autodesk Authorized Certification Center: AutoCAD Certified Professional, Revit Architecture Certified Professional, 3ds Max Certified Professional
– Uprawnienia Trenera oraz Egzaminatora firmy AUTODESK w zakresie programów: AutoCAD, 3ds Max, Revit, Inventor (wszystkie poziomy zaawansowania)
– Uprawnienia Trenera autoryzowanego przez UDT do prowadzenia szkoleń w  zakresie: systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych i  pomp ciepła
– Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej nr 702, powołanej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 19.01.2017 r. w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych
– Świadectwa kwalifikacyjne typu „E” (eksploatacja) i „D” (dozór) w  pełnym zakresie wszystkich aktualnie obowiązujących trzech grup: Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
– Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
– Audytor energetyczny uprawniony do opracowywania: projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw energetycznych, audytów energetycznych i audytów efektowności energetycznej
– Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w obszarze naukowo-technologicznym oraz gospodarczo-biznesowym
Certyfikat MPiPS oraz MOP w Turynie na organizację i prowadzenie szkoleń z branży elektrycznej dla dorosłych

Najczęściej prowadzone zajęcia:
Uprawnienia energetyczne, wszystkie grupy (G1/G2/G3)
Kosztorysowanie Norma PRO i Norma Expert
Autodesk AutoCAD (wszystkie poziomy)
Ocena energetyczna budynków ArCADia TERMOCAD
Odnawialne Źródła Energii - Systemy fotowoltaiczne

Najnowsze publikacje:
Test stand for testing and diagnostics of medium voltage vacuum interrupters / Paweł Węgierek, Michał Lech // Przegląd Elektrotechniczny.- 2021, vol. 97, nr 2, s. 176-179 [MNiSW: 20]
Influence of Substrate Type and Dose of Implanted Ions on the Electrical Parameters of Silicon in Terms of Improving the Efficiency of Photovoltaic Cells / Paweł Węgierek, Justyna Pastuszak, Kamil Dziadosz, and Marcin Turek // Energies.- 2020, vol. 13, nr 24, s. 1-17 [MNiSW: 140]
Methodology for testing the electric strength of vacuum chambers designed for modern medium voltage switchgear / Paweł Węgierek, Michał Lech, Czesław Kozak, Justyna Pastuszak // Metrology and Measurement Systems.- 2020, vol. 27, nr 4, s. 687-700 [MNiSW: 100]
Negative Ion Beam Emittance Calculations / M. Turek, P. Węgierek // Pribory i metody izmerenij = Devices and methods of measurements.- 2020, vol. 11, nr 1, s. 42-52 [MNiSW: 20]
Pilot Implementation of the On-Line Partial Dischargemonitoring System for Heads of the High Voltage Cable Lines / Michał Konarski, Paweł Węgierek // Metrology and Measurement Systems.- 2020, vol. 27, nr 2, s. 373-382 [MNiSW: 100]
Certyfikaty i uprawnienia uzyskane przez tego trenera