Szczegóły szkolenia: Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD
Nazwa szkolenia: Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD
Miejsce szkolenia: Lublin, ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32
Opis szkolenia:

ArCADia TERMOCAD - ocena energetyczna budynkówCelem szkolenia jest zapoznanie jego Uczestników z metodologią sporządzania Świadectw energetycznych. Zajęcia odbywają się w oparciu o jeden z  najpopularniejszych programów w tej dziedzinie - ArCADia TERMOCAD firmy Intersoft i mają formę warsztatów komputerowych.


W trakcie szkolenia jego Uczestnicy zostają zapoznani z obsługą i funkcjonalnością programu ArCADia TERMOCAD. Po omówieniu wszystkich etapów pracy sporządzane jest świadectwo budynku przy wykorzystaniu przykładowego projektu


Kto może sporządzać świadectwa energetyczne?


W myśl postanowień ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy "Prawo Budowlane" (Dz.U. 07.191.1373), świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 • ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo inżynierskie na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;

 • nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

 • posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej lub elektrycznej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed Ministrem Infrastruktury. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.


Szkolenia dla osób ubiegających się o prawo do sporządzania świadectw


Szczegółowy program, czas trwania i  zasady przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o  uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową (Dz.U.08.17.104):


1. Podstawy prawne (wykład - 2 godz.)

 • dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - "Prawo Budowlane";

 • przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i  lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej;

 • przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego;

 • przepisy dotyczące audytu energetycznego;

 • przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku (wykład - 4 godz.)

 • określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i  wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych;

 • określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych;

 • obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946;

 • ocena szczelności przegród;

 • określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła;

 • interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności.

3. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (wykład - 4 godz.)

 • ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania);

 • ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową;

 • ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła.

4. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej (wykład - 10 godz.)

 • wentylacja grawitacyjna;

 • wentylacja hybrydowa;

 • aeracja;

 • wentylacja mechaniczna;

 • klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym;

 • przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe);

 • dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja.

5. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku (wykład - 4 godz.)

 • systemy oświetlenia dziennego;

 • możliwości sterowania systemem oświetleniowym;

 • przedsięwzięcie zmniejszające zużycie energii na oświetlenie.

6. Metodyka obliczeń (wykład, ćwiczenia - 6 godz.)

 • obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm;

 • obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej;

 • obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji;

 • obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia;

 • programy komputerowe do sporządzania obliczeń.

7. Metodyka opracowania świadectw (wykład, ćwiczenia - 8 godz.)

 • świadectwo dla budynków mieszkalnych;

 • świadectwo dla lokali mieszkalnych;

 • świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych;

 • programy komputerowe do sporządzania świadectw.

8. Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego (ćwiczenia - 8 godz.)

9. Sprawdzian umiejętności (4 godz.)

 • część testowa;

 • część praktyczna.


Mając na uwadze duże zainteresowanie Uczestników realizowanych przez Firmę ELPRO usług tematem oceny energetycznej, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom przeprowadzamy szkolenia pozwalające nabyć praktyczne umiejętności w  zakresie oceny energetycznej budynków, w tym opracowywania charakterystyk energetycznych oraz wykonywania świadectw energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania ArCADia TERMOCAD.

Dysponując trzema mobilnymi pracowniami komputerowymi oraz najnowszą wersją programu z modułami: Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dobór grzejników oraz Klimatyzacja, jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia spełniające wymagania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie analizy ekonomicznej i środowiskowej projektowanych lub zastosowanych rozwiązań technicznych w dowolnym miejscu na terenie całego kraju.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na stałą współpracę między naszymi firmami, dla uczestników programu Tadmar Partner, podobnie jak w przypadku szkoleń na "Uprawnienia energetyczne", przewidujemy preferencyjne warunki udziału polegające na atrakcyjnych rabatach.

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń z programu ArCADia TERMOCAD na najbliższy rok. Aby zgłosić swój udział prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod napisem "Zgłoś się".

Zapisz się już dziś i podnieś swoje kwalifikacje!

Forma szkolenia: Warsztaty komputerowe
Początek szkolenia: 2020-12-16, godz. 16:00
Typ szkolenia (grupowe / indywidualne): Szkolenie grupowe
Łączny czas szkolenia (w godz.): 30
Liczba wolnych miejsc 12
Zgłoś się
Szkolenia tego typu realizowane w innych terminach i miejscach.
Termin Rodzaj szkolenia Miejsce Miasto Dostępność Zapisy
2020-08-26, godz. 16:00 Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2020-09-23, godz. 16:00 Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2020-10-21, godz. 16:00 Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2020-11-25, godz. 16:00 Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2020-12-16, godz. 16:00 Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD ELPRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się